A+ A A-

Diagnoza Na półmetku drugiego etapu kształcenia

Diagnoza „Matematyka na półmetku II etapu kształcenia” przeprowadzana jest od 2007 roku. Obecnie diagnozę prowadzi zespół doradców metodycznych m.st. Warszawy w zakresie matematyki, w składzie: Małgorzata Iwanowska.

 

CELE BADANIA:

 

- pomoc nauczycielom matematyki, uczącym w klasie VI szkoły podstawowej, w określeniu stopnia opanowania przez uczniów wiedzy i umiejętności, przewidzianych w podstawie programowej;

 

- dostarczenie materiału do diagnozy edukacyjnej, która powinna pomóc nauczycielom dostosować metody i sposoby nauczania do poziomu wiedzy, umiejętności i możliwości swoich uczniów;

- dostarczenie informacji zwrotnej uczniowi i jego rodzicom o obecnym stanie jego osiągnięć edukacyjnych (wskazanie mocnych i słabych stron);

 

- sprawdzenie stopnia przygotowania do egzaminu zewnętrznego w klasie VIII;

 

- porównanie poziomu opanowania sprawdzanych umiejętności z innymi placówkami.

 

 

Przygotowane przez doradców metodycznych testy kompetencji są przede wszystkim nastawione na diagnozowanie podstawowych (koniecznych) wiadomości i umiejętności, które powinien posiadać uczeń klasy szóstej szkoły podstawowej.

 

Test składa się z 12 jednakowo punktowanych zadań otwartych. Za każde zadanie uczeń może otrzymać 0 – 1 – 2 punkty. Uczeń może uzyskać maksymalnie 24 punkty.

Zadania pogrupowane są w podtesty i grupy zadań badające spełnianie tego samego celu poznawczego.

 

W diagnozie stopień osiągnięcia badanych kompetencji określono wartościami współczynników łatwości.

 

Dla każdego zadania badane jest, czy uczniowie podjęli próbę rozwiązania, czy opuścili zadanie - nie próbując go rozwiązać.

 

Wyniki otrzymane przez ucznia, klasę i szkołę są analizowane w czterech obszarach:

◦wymagań,

◦podtestów,

◦kategorii celów nauczania,

◦posiadanych kompetencji.

 

Nauczyciel otrzymuje opracowane informacje dotyczące wyników z diagnozy:

◦dla każdego ucznia uczestniczącego w diagnozie; w tym indywidualną informację zwrotną;

◦dla każdej klasy uczestniczącej w diagnozie;

◦dla każdej szkoły uczestniczącej w diagnozie;

Informacje te dotyczą każdego zadania, podtestu, wymagań, poziomu zadania, kompetencji.

Dla każdego ucznia opracowana jest indywidualna, sformułowana słownie informacja zwrotna.

Nauczyciele otrzymują opracowany raport z podsumowaniem wyników, wnioskami i rekomendacjami.